Nauczanie Zdalne - uczeń
Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r.,   L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkół w Łysowie, Łysów 89 08-109 Przesmyki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 256412728, 509451699
 2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym jest Minister Edukacji Narodowej.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: 
  • imię (imiona) nazwisko,
  • dane kontaktowe, adres poczty e-mail,
  • nr telefonu,
  • informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
  • nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej

  na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e ) RODO.

 7. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.

 8. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

 10. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).

 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

                                                                                        
l.p. Nazwisko i imię nauczyciela dzień konsultacji w godzinach od - do propozycja kontaktu uwagi
Bobryk Elżbieta Pn
Pt
14.00-16.00
14.00-16.00
mesennger, skype Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez konto swoich dzieci założone na messengerze lub skype
Czapska Joanna Pn
Wt
Pt
15.00-16.00
13.00-15.00
15.00-16.00
tel. 606351930 mesennger przez konto swoich dzieci założone na messengerze
 1.  

Iwaniuk Katarzyna Pn
Czw
12.00-14-00
14.00-16.00
mesennger przez konto swoich dzieci założone na messengerze
 1.  

Ługowska Elżbieta Śr
Pt
11.00-13.00
 9.00-11.00
mesennger Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez konto swoich dzieci założone na messengerze
 1.  

Obzejta Małgorzata Śr
Pt
13.00-15.00
13.00-15.00
mesennger, skype   przez konto swoich uczniów założone na messengerze lub skype
 1.  

Oleksiuk Joanna Wt
Pt
12.00-14.00
13.00-15.00
mesennger Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez konto swoich dzieci założone na messengerze
 1.  

Raczyńska Jolanta Wt
Czw
12.00-14.00
14.00-16.00
mesennger przez konto swoich dzieci założone na messengerze
 1.  

Sadowa Małgorzata Pn
Czw
13.00-15.00
13.00-15.00
mesennger Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez konto swoich dzieci założone na messengerze
 1.  

Tarapata Agata Śr
Czw
13.00-15.00
8.00-10.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 1.  

Ksiądz Witerski Andrzej Pn
Czw
8.00-10.00
10.00-12.00
tel. 503009919 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wojewódzka Żaneta Wt pt

12.00-14.00

14.00-16.00

mesennger Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez konto swoich dzieci założone na messengerze
Bożena Milatti czw

12.00-14.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.