Załącznik do Uchwały Nr XVII/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Łysowie z dnia 28.11.2017r.

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ŁYSOWIE

 1.

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
  • szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Łysowie z siedzibą
   w Łysowie 89, 08-109 Przesmyki,
  • dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie,
  • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół w Łysowie,
  • statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Łysowie,
  • uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej,
  • rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  • nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Łysowie

2.

Statut Szkoły Podstawowej w Łysowie składa się z następujących rozdziałów:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich wykonywania.
 • Organy szkoły.
 1. Organizacja szkoły.
 2. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Uczniowie szkoły.
 • Szczegółowe warunki i zasady oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
 • Postanowienia końcowe.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 3.

 1. Szkoła Podstawowa w Łysowie jest szkołą publiczną.
 2. Szkoła nosi nazwę - Szkoła Podstawowa w Łysowie wchodząca w skład Zespołu Szkół w Łysowie.
 3. Siedziba szkoły znajduje się w Łysowie nr 89, 08-109 Przesmyki.
 4. Skrócona nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Łysowie.

 4.

 1. Szkoła używa stempla z napisem: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Łysowie.
 2. Szkoła używa tablicy z napisem: Szkoła Podstawowa w Łysowie.
 3. Szkoła posiada pieczęć urzędową metalową okrągłą z wizerunkiem orła w koronie pośrodku i nazwą w otoku Szkoła Podstawowa w Łysowie.

 5.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Przesmyki.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 6.

 1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną z dożywianiem.
 2. Szkoła posiada bibliotekę szkolną.

 7.

  1. Szkoła jest jednostką budżetową.
  2. Obsługę finansowo - administracyjną szkoły zapewnia Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach.
  3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 8.

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 9.

 1. Szkoła prowadzi sklepik szkolny. Finanse uzyskane ze sprzedaży wykorzystywane są na rzecz szkoły.
 2. Sklepik prowadzony jest przez uczniów szkoły i nauczyciela opiekuna.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich wykonywania

 

 • 10.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej,
  • dąży do zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno -                           - emocjonalnego i fizyczne­go w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  • zapewnia uczniom warunki do rozwijania takich cech jak: wrażliwość, godność, samodzielność, wytrwałość i obowiązkowość,
  • dba o rozwój moralny i duchowy dziecka,
  • uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich,
  • rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
  • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
  • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
  • stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,
  • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
  • prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
  • kształtuje świadomość ekologiczną,
  • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
  • kształtuje umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
  • umożliwia korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
  • kształtuje umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,
  • rozwija umiejętność samokontroli i samooceny,
  • dąży do wdrażania zasad higieny osobistej, troski o zdrowie własne i innych,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,
  • wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki,
  • rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej
  • 2. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
   1. realizację podstawy programowej,
   2. ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
   3. pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
   4. realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
  • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,
  • umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
   1. organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych,
   2. eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,
   3. organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,
   4. umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,
   5. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
   6. wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.
  • sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w    szczególności poprzez:
 1. dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  organizowanie nauczania indywidualnego,
 2. zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,
 3. udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,
 4. prowadzenie zajęć specjalistycznych.
 • prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
  1. diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
  2. współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
  3. informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom,
  4. realizację programów profilaktycznych.
 • wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:
 1. wypracowuje wspólnie z uczniami reguły zachowania w szkole,
 2. eliminuje zachowania agresywne,
 3. przeprowadza diagnozę zespołu uczniów,
 4. podejmuje działania zmierzające do integrowania zespołu.
 • zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
 1. organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
 2. przeprowadza szkolenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 3. za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
 5. zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
 6. zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
 7. wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,
 8. zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
 9. zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu w budynku i wokół niego,
  1. sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, zwłaszcza rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie (wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły oraz zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach),
 • wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu poprzez:
 1. dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
 2. organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,
 • uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna daje możliwość:
 1. dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
 2. dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce,
 3. wyprawki szkolnej,
 4. stypendium, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne,
 • uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki,
 • podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez:
  1. rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami,
  2. udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,
  3. udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz,
  4. edukację prawną uczniów ukierunkowaną na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione,
  5. system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń,
  6. współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne,
  7. zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.
 • 12.
 1. Szkoła realizuje postawione sobie cele i zadania w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w ramowym planie nauczania oraz w trakcie prowadzonych zajęć nadobowiązkowych i dodatkowych, poprzez organizowanie wycieczek tematycznych i krajoznawczych, imprez rekreacyjno - sportowych a także spotkań z ciekawymi ludźmi.
 2. Realizacja zadań szkoły odbywa się z uwzględnieniem ogólnych przepisów bhp i ppoż.
 3. Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły w razie konieczności czasowego jej ograniczenia może być organizowana w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób umożliwiający realizację tych zajęć w trybie niestacjonarnym.
 • 13.
 1. Szkoła, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, w miarę możliwości, organizuje dla nich zajęcia dodatkowe:
  • koła zainteresowań,
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
  • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.
 2. W szkole jest zorganizowana świetlica, która opiekuje się i pomaga uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
 3. Dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej szkoła, w miarę posiadanych środków, zapewnia pomoc materialną i rzeczową w tym dofinansowuje obiady szkolne. W tym celu przedstawiciele Rady Pedagogicznej występują do Rady Rodziców oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie stałej lub doraźnej pomocy pieniężnej.

 

Rozdział III

Organy szkoły

 

 • 14.

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.
 • 15.
 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  • dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania i podręczniki dla poszczególnych oddziałów na każdy rok z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach,
  • realizuje zadania wynikające z zarządzeń organu nadzorującego i prowadzącego szkołę,
  • tworzy warunki do samorządnej działalności uczniów,
  • zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych,
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki har­monijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
  • kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  • wydaje zarządzenia regulujące pracę szkoły,
  • wydaje decyzje w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, w tym zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
  • wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów,

18) sprawuje nadzór nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób umożliwiający kształcenie w trybie niestacjonarnym,

19) podejmuje działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne,

20) ustala i egzekwuje przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach kryzysowych.

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracow­ników szkoły,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  • dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • organizowania procesu awansu zawodowego nauczycieli,

1)        zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

 • 2) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
 • 3) współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor na bieżąco zapewnia przepływ informacji pomiędzy organami działającymi wewnątrz szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym.
 • 16.
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych. Jest organem odwoławczym, opiniodawczym i doradczym dla dyrektora szkoły.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w                szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:
  • 1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  • 2) po zakończeniu rocznych zajęć,
  • 3) w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników, klasyfikowania, promowania oraz analizą i oceną realizacji zadań szkoły,
  • 4) w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego z inicjatywy przewodniczącego, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  • 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
  • 4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  • 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 10. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:
  • 1) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • 2) projekt planu finansowego szkoły,
  • 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  • 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych,
  • 5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
  • 6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania kształcenia ogólnego.
 11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
 12. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę
 14. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 15. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły bądź projekt jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
 16. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
 17. Organ prowadzący szkołę jest  zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
 18. Rada pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności.

 

 • 17.
 1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców  w szkole wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na  zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców  może występować do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców, należy w szczególności:
 • 1) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
 1. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 3. Rodzice uczniów szkoły podstawowej nie tworzą odrębnej rady i wchodzą w skład Rady Rodziców Zespołu Szkół w Łysowie.
 • 18.
 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Organy samorządu działają w oparciu o opracowany i uchwalany przez ogół uczniów regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
 5. Samorząd uczniowski występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opinia­mi dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 6. Samorząd uczniowski poprzez swoich przedstawicieli ma prawo do:
  • 1) zapoznania się z programem nauczania, z jego celem, treścią i stawianymi wymaganiami,
  • 2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • 3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysił­kiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  • 4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
  • 5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 7. Przy samorządzie uczniowskim działa Szkolne Koło Wolontariatu.
 8. Celem działania  Szkolnego Koła Wolontariatu jest w szczególności:

1)        zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu,

2)        rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

3)        umożliwianie młodym ludziom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych,

4)        pomoc rówieśnikom  w trudnych sytuacjach,

5)        wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych  itp.

 1. Samorząd Uczniowski corocznie ze swoich członków wyłania skład rady wolontariatu.
 2. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego  zawiera regulamin.
 5. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 uczniowie szkoły podstawowej wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Łysowie.

 

 • 19.
 1. Wszystkie organy szkoły mają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie szkoły.
 2. Poszczególne organy szkoły dokonują bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach m.in. poprzez uczestniczenie swoich przedsta­wicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej i zebraniach regulaminowych rady rodziców.
 3. Zasady współdziałania organów szkoły:
 • 1) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
 • 2) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,
 • 3) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas posiedzeń tych organów,
 • 4) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni,
 • 5) wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

4. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub    wewnątrz niego, dyrektor jest zobowiązany do:

 • 1) zbadania przyczyny konfliktu,
 • 2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami rozstrzyga, w zależności od    przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział IV

Organizacja szkoły

 

 • 20.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • 21.
 1. Rok w szkole dzieli się na dwa semestry.

2.        Kwalifikację śródroczną przeprowadza się w ostatnich dwóch tygodniach stycznia lub, jeśli w tym okresie przypadają ferie zimowe, bezpośrednio w tygodniu poprzedzającym ferie.

3. Nauczyciele mają obowiązek wystawić roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów na dwa dni robocze przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

 • 22.
  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie obowiązujących przepisów.
 1. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

 • 23.
 1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
 2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
 3. W szkole wyróżnia się dwa etapy edukacyjne:
  • 1) I etap – edukacja wczesnoszkolna kl. I – III,
  • 2) II etap - kl. IV - VIII.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć wynikający z ramowego planu nauczania.
 5. Godzina zajęć szkolnych trwa 45 minut.
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 7. W sytuacjach wyjątkowych czas trwania zajęć edukacyjnych określa dyrektor szkoły.
 8. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:

 • 1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,
 • 2) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
 • 3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • 4) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń,

10. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie:

 • 1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły,
 • 2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
 • 3) drogą mailową lub na zamkniętej grupie komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
 • 4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji.

11. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

12. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.

13. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego

 • 24.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą, nie więcej niż 27.
 2. W klasach IV – VIII dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami .
 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

 

 

 • 25.
  1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjmuje się zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

 

 • 26.
 1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom, nauczycielom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.
 2. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 4. Zadania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są poprzez:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie u uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zindywidualizowaną pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych porad i konsultacji dla uczniów,
 • inne działania w zależności od potrzeb,
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz w innych zajęciach organizowanych przez nauczycieli i specjalistów.
  2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca klasy.
  3. Szkoła umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.
  4. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.
  5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego przez dyrektora szkoły.
  6. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, osobą koordynującą pracę zespołu jest nauczyciel wychowawca.
  7. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
  1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym w oparciu o regulacje, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach.
  2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa regulamin udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół w Łysowie.

 

 • 27.
 1. Szkoła organizuje naukę religii lub etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji.
 3. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii lub etyki szkoła zapewnia opiekę.

 

 • 28.
 1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.
 • 29.
  1. Szkoła prowadzi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego celem w szczególności jest:
 • dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
 • świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
  • sieci szkół ponadpodstawowych,
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach,
  • instytucji wspierających poradnictwo zawodowe,
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:
 • udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom,
 • prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery,
 • koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły,
 • organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, promowanie dobrych wzorców,
 • organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców,
 • przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia,
 • współpracy z instytucjami wspierającymi, w szczególności:

     a) kuratorium oświaty,

     b) urzędem pracy,

     c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

     d) poradnią psychologiczno-zawodową,

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Prowadzi je doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim:
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
 • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 • godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
 • godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów,
 • spotkań z rodzicami,
 • indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,
 • spotkań z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,
 • spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 • 30.

Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

 • 31.
 1. W szkole zainstalowany jest monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Celem monitoringu jest:
 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki,
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osobom nieuprawnionym i niepożądanym.
 1. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 14 dni.
 2. Dostęp do zapisu monitoringu posiada dyrektor i upoważnione przez niego osoby.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 6. Przedstawiciel policji pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

 

 • 32.
 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 8. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  • organizowanie pomocy w nauce,
  • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów i organizowanie zajęć w tym zakresie,
  • organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy.
 • 33.
 1. W szkole jest prowadzona biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać na zasadach określonych w regulaminie biblioteki:

 • uczniowie,
 • rodzice,
 • nauczyciele,
 • pracownicy szkoły.

4. Biblioteka szkolna realizuje następujące zadania:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 • wypożyczanie i udostępnianie książek i innych zasobów posiadanych przez bibliotekę,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji na podstawie różnych źródeł oraz stwarza warunki efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
 • wypożyczanie i ewidencjonowanie, we współpracy z wychowawcami klas, darmowych podręczników.
 1. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 • 34.

1. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne służą do realizacji zadań statutowych.

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1) klasopracownie przedmiotowe,

2) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

3) pracownię komputerową,

4) pracownię językową,

5) świetlicę,

6) salę gimnastyczną,

7) boisko trawiaste i wielofunkcyjne,

8) plac zabaw,

9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

3. Szczegółowe zasady korzystania z klasopracowni, innych pomieszczeń, boisk oraz placu zabaw określają odrębne regulaminy.

 • 35.
  1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
  3. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a uczelnią.
 • 36.

W celu zapewnienia zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

 • 37.
 1. Na terenie szkoły uczniowie mają zapewnioną opiekę ze strony pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 2. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie prowadzonych przez siebie lekcji.
 3. Podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela, Dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa.
 5. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zajęć lekcyjnych.
 6. Zwolnienie ucznia z części zajęć jest możliwe, wyłącznie na pisemną, telefoniczną lub przesłaną poprzez dziennik elektroniczny prośbę rodziców. Zwolnienia dokonuje wychowawca, nauczyciel zajęć, z których uczeń ma być zwolniony lub dyrektor.
 1. Jeżeli uczeń ma dłuższe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, dyrektor może na prośbę rodziców podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć. W przypadku zwolnienia ucznia do domu w dzienniku zajęć wpisuje się mu nieobecność usprawiedliwioną.
 2. W przypadku wystąpienia choroby ucznia w szkole, wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie ma obowiązek:
  • poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły lub nauczyciela go zastępującego,
  • powiadomić rodziców,
  • w przypadku zagrożenia życia lub znacznie pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, niezwłoczne wezwać służby medyczne,
  • do momentu przybycia rodziców zapewnić uczniowi opiekę nauczyciela lub pracownika szkoły.

 

 • 38.
 1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez wspólne ustalenie min. programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Dyrektor szkoły organizuje spotkania z rodzicami minimum cztery razy w roku.
 3. Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów, wskazując możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 4. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki w szczególności poprzez:
 • cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań ogólnych, poszczególnych oddziałów oraz dni otwartych,
 • indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami (dyrektorem) zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego,
 • przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki,
 • tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły,
 • udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości,
 • współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów pracy szkoły,
 • rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.
 1. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole,
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków,
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.

 

 • 39.
  1. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
  2. Rodzice powinni:
 • dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 • zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzyć w niezbędne materiały, pomoce, itp.,
 • zapewnić dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • interesować się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami,
 • współpracować ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dziecka, uczestniczyć w spotkaniach ogólnych i indywidualnych,
 • czynnie uczestniczyć w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach,
 • pomagać w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
 • ściśle współpracować z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego oraz zadań z planu pracy wychowawcy klasowego,
 • wdrażać dziecko do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych,
 • zgłaszać się do szkoły w ustalonym terminie, na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli,
 • wdrażać dziecko do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego,
 • przekazywać rzetelne informacje o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia,
 • wszechstronnie rozwijać zainteresowania swojego dziecka, dbać o jego zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • pisemnie poinformować nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

16) pisemnie usprawiedliwiać nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu tygodnia od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę bądź poprzez informację telefoniczną.

17) korzystać z dziennika elektronicznego: analizować oceny i frekwencję dziecka, odbierać wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły, zapoznawać się z proponowanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów i proponowaną oceną z zachowania przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

3. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a następnie dyrektor szkoły.

 

Rozdział V

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

 • 40.
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekono­micznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 • 41.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 2. Wszyscy pracujący w szkole zobowiązani są zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zwrócić się o podanie przez nich celu pobytu na terenie szkoły a w razie potrzeby zawiadomić dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest zareagować niezwłocznie na wszelkie dostrzeżone zdarzenia, noszące znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i powiadomić o nich dyrektora szkoły.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.
 6. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, przed salą gimnastyczną lub innych wyznaczonych miejscach.
 7. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się przed zajęciami dydaktycznymi w czasie ustalonym każdorazowo na początku roku szkolnego, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę.
 1. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają: kierownik wycieczki i opiekunowie grupy.
 3. Wychowawcy klas mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów (przypomnienie) z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły, zasadami ewakuacji, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 4. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy w trakcie zajęć samowolnie opuszczają budynek szkoły, przebywają na wagarach lub są nieobecni na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych.
 • 42.
  1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
  2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
  3. Nauczyciele, są zobowiązani w szczególności:
 • systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania,
 • kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat   i życie,
 • oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne,
 • ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego,
 • rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego,
 • akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
  i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,
 • wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji,
 • wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne,
 • systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • przestrzegać statutu szkoły,
 • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 • używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych,
 • kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 • właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbać o poprawność językową, własną i uczniów,
 • podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne,
 • wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny,
 • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
  i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki,
 • aktywne uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów,
 • rzetelne przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych,
 • udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu,
 • wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora,

25) przygotowywać co najmniej dwa razy w roku sprawozdania z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

26) przygotować minimum raz w roku sprawozdanie z realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym i jakościowym,

27) realizować zadania zawarte w planach pracy szkoły.

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 • 43.
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społe­czeństwie,
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
 • realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • na początku roku szkolnego informowanie uczniów oraz ich rodziców o kryteriach i zasadach oceniania i zachowania.
 1. Wy chowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 • ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze, wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 • prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • ustala ocenę zachowania uczniów klasy,
 • wspólnie z bibliotekarzem wypożycza wychowankom darmowe podręczniki,
 • może ustanowić, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, własne formy nagradzania i motywowania uczniów,
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów poprzez udział w zebraniach ogólnych, oddziałowych i spotkaniach indywidualnych wynika­jących z potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ucznia w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
  2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
  3. włączania w sprawy życia klasy i szkoły.
 • wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.
 1. Nauczyciel wychowawca współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 • 44.

1.   Nauczyciel bibliotekarz w zakresie pracy pedagogicznej:

 • udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom i innym osobom mogącym korzystać z biblioteki,
 • udziela informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
 • informuje uczniów i nauczycieli o nowościach wydawniczych,
 • informuje wychowawców i rodziców o stanie czytelnictwa w szkole,
 • udziela porad w wyborach czytelniczych, zachęca uczniów do świadomego doboru lektury oraz jej planowania,
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,
 • zachęca do rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębiania systematycznego nawyku czytania i uczenia się,
 • tworzy warunki do poszukiwania i porządkowania informacji pozyskanych przez uczniów z różnych źródeł,
 • inspiruje do działań promujących wrażliwość społeczną i kulturową,
 1. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje formy i treści pracy pedagogicznej do wieku i poziomu intelektualnego uczniów, środowiska i warunków pracy.
 1. W zakresie prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz :
  • gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami szkoły,
  • prowadzi ewidencje zbiorów zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
  • opracowuje zbiory biblioteczne,
  • przeprowadza selekcję zbiorów oraz ich konserwację,
  • opracowuje roczne plany działalności biblioteki, terminarze zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przeprowadzanych w bibliotece przez nauczycieli przedmiotów,
  • uzgadnia stan majątkowy z księgowością,
  • sporządza i przedstawia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły sprawozdania z pracy biblioteki,
  • bierze udział w kontroli księgozbioru (skontrum),
  • odpowiada przed dyrektorem szkoły za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,
  • wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

4. Nauczyciel bibliotekarz w miarę możliwości współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekarzami pozaszkolnymi i innymi instytucjami nad rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów nad wzbogacaniem zbiorów i wyposażeniem biblioteki.

 • 45.
 1. Nauczyciel-wychowawca świetlicy w zakresie pracy pedagogicznej:
  • prowadzi zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych,
  • udziela pomocy uczniom z kłopotami w nauce,
  • inspiruje wychowanków do rozwoju zainteresowań,
  • dostosowuje formy i treści zajęć do zainteresowań uczniów i ich możliwości psychofizycznych.
 2. W zakresie prac organizacyjnych wychowawca świetlicy:
  • opracowuje roczne plany pracy świetlicy, terminarz zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz terminarz ważniejszych imprez świetlicowych,
  • sporządza i przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej,
  • odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy świetlicy,
  • dba o własny warsztat pracy,
  • bierze udział w doskonaleniu zawodowym w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku.
 3. Nauczyciel świetlicy w miarę możliwość współpracuje z rodzicami uczniów i wychowawcami klas w sprawach dotyczących wychowanków świetlicy.

 

 • 46.
  1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
 2. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia,
  • rozwiązywanie bieżących spraw istotnych dla funkcjonowania szkoły.

 

 • 47.
 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni.
 2. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze:
 • referent,
 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
 • konserwator,
 • sprzątaczka,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • robotnik gospodarczy,
 • pomoc nauczyciela.
 1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników niepedagogicznych określają zakresy czynności tych pracowników.
 3. W szkole można wyznaczyć pracownikowi zakres obowiązków do realizacji zadań związanych z edukacją ucznia niepełnosprawnego.

 

 • 48.
 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
 2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej   wynikającej z Kodeksu pracy.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie szkoły

 

 • 49.
 1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 • 50.
 1. Spełnienie obowiązku szkolnego podlega kontroli.
 2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 51.
  1. Uczeń ma prawo do:
 • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • zajęć pozalekcyjnych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia,
 • udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
 • udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
 • aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
 • składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
 • odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych.
 • 52.
 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w terminie do 7 dni od naruszenia praw ucznia w drodze:
  • ustnej do:
 2. wychowawcy,
 3. dyrektora szkoły.
  • pisemnej do:
 4. rady pedagogicznej,
 5. dyrektora szkoły.
 6. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia
 7. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 8. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.
 9. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu jej rozpatrzenia.

 

 • 53.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkoły,
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 • okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się ich zaleceniom i zarządzeniom,
 • brać odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 • przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków oraz innych środków odurzających,
 • dbać o wspólne mienie, ład i porządek w szkole,
 • przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazów i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
 • godnie reprezentować szkołę,
 • dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw,
 • troski o dobre imię Ojczyzny, dbania o dobre imię i tradycje szkoły
 1. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.
 2. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się zajęć, odrabiać zadane do wykonania w domu prace, przynosić na zajęcia zeszyt, książkę, przybory geometryczno - piśmiennicze, strój sportowy oraz inne materiały zalecone przez nauczycieli.
 3. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.
 4. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych w ciągu tygodnia od stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie: pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach lub informację przesłaną przez dziennik elektroniczny. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie.
 5. Możliwe jest zwalnianie uczniów z pojedyńczych zajęć na pisemną, osobistą, telefoniczną lub wysłaną poprzez e-dziennik prośbę rodziców.
 6. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego, czystego wyglądu.
 7. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stosownego stroju. Zabrania się noszenia: koszulek z nieodpowiednimi napisami bądź obrazkami, bluzek z dużymi dekoltami odsłaniającymi bieliznę, plecy, brzuch, zbyt krótkich spodenek i spódniczek, kapturów na głowie, szalików klubowych.
 8. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego, tzn. białej bluzki (koszuli), granatowej (czarnej) spódnicy lub spodni.
 9. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego określa dni i sytuacje, w których uczniowie przebywają w szkole w stroju galowym.
 10. Zabrania się malowania włosów, paznokci, noszenia tipsów, dużej biżuterii.
 11. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby.
 12. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
 13. W okresie zdalnego nauczania uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach odbywających się za pośrednictwem ustalonych przez nauczyciela narzędzi informatycznych, systematycznego odbierania i wysyłania prac i zadań ustalonych przez nauczyciela.

 

 • 54.

1. Uczeń może być nagradzany za:

 • wysokie wyniki w nauce,
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
 • wzorowe zachowanie,
 • odwagę godną naśladowania,
 • przeciwstawianie się złu,
 • udzielanie pomocy innym osobom,
 • zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
 • sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
 • inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.
 1. Uczeń może być nagradzany w formie:
 • pochwały wychowawcy klasy,
 • pochwały dyrektora szkoły wyrażoną wobec wszystkich uczniów na apelu szkolnym,
 • nagrody książkowej,
 • listu gratulacyjnego dla rodziców,
 • dyplomu uznania,
 • nagrody rzeczowej,
 • stypendium motywacyjnego i sportowego.
 • 55.
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.
 2. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej otrzymania składa do dyrektora szkoły pismo zawierające zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Dyrektor powołuje zespół, w skład którego wychodzi wychowawca ucznia, do rozpatrzenia wniosku.

 

 • 56.
  1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów szkolnych.
  2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
  3. Uczeń może ponieść następujące kary:
 • upomnienie ustne wychowawcy klasy,
 • upomnienie pisemne wychowawcy klasy,
 • upomnienie ustne dyrektora szkoły,
 • pisemne upomnienie dyrektora szkoły,
 • nagana dyrektora szkoły:
 1. uczeń ukarany naganą w określonym przez dyrektora okresie:

- nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę,

- nie może reprezentować szkoły na zewnątrz,

- może być pozbawiony pełnionych w szkole funkcji,

- wyżej wymienione kary zawieszające poszczególne prawa ucznia mogą być nałożone razem lub oddzielnie,

 1. dyrektor szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy,
 2. o udzielonej naganie dyrektora szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców ucznia.
  • wniosek do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Uchwałę upoważniającą dyrektora do wystąpienia z wnioskiem, do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły, podejmuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przedstawiciela rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zwykłą większością głosów, w tajnym głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 składu rady.

 • 57.
 1. Wykonanie kary wobec ucznia może zostać zawieszone tytułem próby na czas nie dłuższy niż 6-miesięcy i nie krótszy niż 1-miesiąc, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego bądź rady klasowej rodziców.
 2. Od upomnienia wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia.
 3. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły.
 4. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.
 5. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.
 6. Od upomnienia, nagany dyrektora lub zawieszenia poszczególnych praw wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi pisma.
 7. Odwołanie rozpatruje Rada Pedagogiczna, która może przy tym zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego, w terminie nie przekraczającym 14 dni i o swojej decyzji pisemnie powiadamia zainteresowanych.
 8. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
 9. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

 

Rozdział VII

Szczegółowe warunki i zasady oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 

 • 58.
 1. Praca, osiągnięcia i zachowanie uczniów podlegają ocenie.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmuje:
 • ocenianie wewnątrzszkolne,
 • ocenianie zewnętrzne.
 • 59.
 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 4. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe.

 

 • 60.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
 • udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:
 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie,
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie,
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu,
 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen,
 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację,
 • zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 • 61.
 1. Ustala się następujące zasady informowania uczniów i rodziców:
 • o wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są:
 1. uczniowie - na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, godzinie z wychowawcą na początku roku szkolnego,
 2. rodzice – na pierwszym zebraniu rodzicielskim,
 3. uczniowie i rodzice - udostępnienie informacji w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.
 • o ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych, o postępach i trudnościach w nauce, o zachowaniu ucznia a także o szczególnych uzdolnieniach ucznia rodzice informowani są:
 1. na spotkaniach z rodzicami,
 2. na spotkaniach indywidualnych, podczas wyznaczonych godzin przez każdego nauczyciela,
 3. pisemnie w formie notatki w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym,
 4. telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicem lub po wcześniejszej prośbie rodzica),
 5. poprzez dziennik elektroniczny.
 6. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
 7. Najpóźniej na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w następujący sposób:
  • ucznia:
   1. nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują te oceny w dzienniku elektronicznym i ustnie informują ucznia o przewidywanej dla niego ocenie;
   2. wychowawca klasy wpisują przewidywaną ocenę zachowania w dzienniku elektronicznym i ustnie informuje ucznia o niej;
  • jego rodziców- poprzez wystawienie na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej proponowanych ocen w dzienniku elektronicznym.
 8. Procedurę informowania rodziców i uczniów opisaną w ust. 3 stosuje się również do oceniania śródrocznego, w przypadku, gdy uczeń ma z zajęć edukacyjnych przewidywaną ocenę niedostateczną.

 

 • 62.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców.
 2. Nauczyciel obowiązany jest w każdym czasie do przekazania uczniom lub jego rodzicom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.
 3. Ustalona przez nauczyciela ocena zawiera uzasadnienie, w którym określa się stopień spełnienia przez ucznia wymagań wynikających z podstawy programowej, a ponadto informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, co powinien zrobić, aby uzyskać ocenę wyższą i udzielić mu wskazówek, w jakim kierunku powinien pracować dalej.
 4. O sposobie uzasadnienia ustalonej oceny decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Zakres uzasadnienia ustalonej przez nauczyciela oceny określa się w przedmiotowych zasadach oceniania.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymywane są do wglądu według zasad:
  • uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
  • rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
 7. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

 

 • 63.
 1. Stosuje się następujące rodzaje oceny ucznia:
 • bieżące,
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 3. Oceny bieżące ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
 • stopień celujący - 6 - cel;
 • stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
 • stopień dobry - 4 - db;
 • stopień dostateczny - 3 - dst;
 • stopień dopuszczający - 2 - dop;
 • stopień niedostateczny - 1 - ndst.
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia.
 2. W dzienniku lekcyjnym na stronie przeznaczonej do wpisywania ocen cząstkowych, nauczyciel określa temat zadania, które podlegało ocenie.
 3. O terminie prac klasowych nauczyciel powiadamia uczniów na tydzień wcześniej.
 4. Prac klasowych nie może być więcej niż 3 w tygodniu.
 5. Przy ocenianiu prac pisemnych w szkole podstawowej stosuje się następujące przedziały procentowe:
 • 98% - 100% - celujący
 • 91% - 97% -bardzo dobry
 • 75%-90%-dobry
 • 51% - 74% - dostateczny
 • 31% - 50% - dopuszczający
 • 0% - 30% - niedostateczny
 • 64.
 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania.
 2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  • posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania;
  • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
  • uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
  • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia.
 3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 1. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
 • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 1. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
 • wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 1. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
 • wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 1. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

 • 65.
 1. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, a nie efekt końcowy i wynik.

1.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.4, uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’ albo „zwolniona”.
 3. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 6. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nauczania, ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:
  • 1) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań,
  • 2) rozmowy telefoniczne, videokonferencje,
  • 3) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów
  • 4) karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez pocztę elektroniczną,  sprawdziany online.

10. Podczas zdalnego nauczania nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego pocztą elektroniczną.

11. W zdalnym nauczaniu prace nadesłane do nauczyciela po określonym przez nauczyciela terminie, bez wyjaśnienia przyczyny, nie muszą być przez niego oceniane, należy je traktować jako nieodrobione przez ucznia.

12.Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

13. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

14. Na ocenę osiągnięć ucznia podczas zdalnego nauczania z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 

 • 66.
 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych przepisami oświatowymi.
 • 67.

1.        Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.                                              

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
  • 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
  • 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 3. Na klasyfikację końcową składają się:
  • 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
  • 2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu,  
  • 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
 5. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego okresu, a roczne na koniec drugiego okresu.
 6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec okresu.

 

 • 68.

1.    W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.    W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następującej skali:

1)   celujący - 6

2)   bardzo dobry - 5

3)   dobry - 4

4)   dostateczny - 3

5)   dopuszczający - 2

6)   niedostateczny – l

 • 69.

1.    Ocena śródroczna, roczna powinna być wystawiona z przynajmniej czterech ocen cząstkowych (przy jednej godzinie  – z trzech ocen), uwzględniających różne formy aktywności ucznia.

2.    Ocena z drugiego semestru jest oceną roczną, dlatego przy jej ustaleniu należy wziąć pod uwagę ocenę z pierwszego semestru.

3.    Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a zachowania wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4.    Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a w przypadku, gdy w szkole albo oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

5.    Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

6.    Warunki, i sposób wystawienia oceny z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

7.    Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono u ucznia braki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła jest zobowiązana zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków, np. poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

 

 • 70.

1.    W kl. I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

2.     W kl. IV-VIII ustala się ocenę zachowania według skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

3.    Ocena zachowania nie może być zależna i mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

4.    Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

 • 71.
  1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 • 1) wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
 • 2) swoją postawą nie narusza przyjętych norm współżycia społecznego,
 • 3) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i nie spóźnia się,
 • 4) usprawiedliwił wszystkie godziny nieobecności,
 • 5) jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej, estetyki wyglądu i kultury języka,
 • 6) nie ulega nałogom,
 • 7) rozwija swoje zdolności i zainteresowania, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,
 • 8) angażuje się w prace samorządu klasowego i szkolnego,
 • 9) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • 10) dba o piękno mowy ojczystej,
 • 11) dba o honor i tradycje szkoły,
 • 12) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. a) wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
 2. b) ma pozytywny stosunek do nauki,
 3. c) nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych powodów,
 4. d) nie usprawiedliwił najwyżej 10 godzin nieobecności,
 5. e) swoją kulturą osobistą i wyglądem nie budzi zastrzeżeń,
 6. f) w miarę swoich możliwości uczestniczy w pracach zespołu klasowego i życiu szkoły,
 7. g) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 8. h) nie narusza przyjętych norm życia społecznego.

 

 1. Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. a) wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
 2. b) jego postępowanie jest zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. c) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 4. d) dba o piękno mowy ojczystej,
 5. e) dba o honor i tradycje szkoły,
 6. f) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 7. g) nie usprawiedliwił najwyżej 15 godzin nieobecności.

 

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 2. a) w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 3. b) nie usprawiedliwił najwyżej 25 godzin nieobecności,
 4. c) pomimo niepowodzeń w szkole podejmuje działania zmierzające do przezwyciężenia trudności,
 5. d) nie ulega nałogom,
 6. e) w minimalnym stopniu narusza przyjęte normy życia społecznego,
 7. f) nie przejawia zachowań agresywnych wobec rówieśników i młodszych.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 2. a) nie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
 3. b) narusza przyjęte normy współżycia społecznego,
 4. c) nie usprawiedliwił więcej niż 25 godzin nieobecności,
 5. d) bez uzasadnionych powodów opuszcza zajęcia szkolne, nagminnie spóźnia się,
 6. e) ma zły wpływ na klasę,
 7. f) celowo i świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 8. g) ulega nałogom,
 9. h) wszedł w konflikt z prawem,
 10. i) przejawia arogancję w sposobie bycia,
 11. j) rażąco uchybia zasadom kultury osobistej i estetyki,
 12. k) nie reaguje na działania szkoły i środowiska rodzinnego zmierzające do pomocy.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 2. a) nie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
 3. b) dopuścił się wykroczeń i występków o charakterze kryminalnym,
 4. c) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,
 5. d) działa w nieformalnych grupach o charakterze przestępczym (gangi, sekty),
 6. e) wchodzi w konflikt z prawem,
 7. f) celowo i świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 8. g) rażąco uchybia zasadom kultury osobistej i estetyki,
 9. h) nie reaguje na działania szkoły i środowiska rodzinnego zmierzające do pomocy.

 

 • 72.
 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę z prac klasowych na ocenę wyższą w terminie dwóch tygodni od oddania pracy z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną wpisaną obok oceny pierwotnej, przy czym jeżeli uczeń uzyska na sprawdzianie poprawkowym ocenę niższą lub równą uzyskanej wcześniej, nie wpisuje się tej oceny.
 3. Nauczyciel może pozwolić uczniowi  poprawić każde inne  oceny niż z prac klasowych z zastrzeżeniem ust. 6, termin i zasady poprawy ustala nauczyciel przedmiotu.
 4. Poprawianie ocen odbywa się wyłącznie w czasie wolnym ucznia i nauczyciela, tzn. przed lekcjami lub po nich – poza sytuacją  poprawiania ocen przez całą klasę – wtedy  nauczyciel może pozwolić na poprawę w czasie własnej lekcji.
 5. Uczeń może być pozbawiony prawa poprawiania ocen jeżeli stwierdzi się nieuczciwość ucznia, w tym:

a)      ściąganie,

b)      zmianę grup na sprawdzianie,

c)      wykorzystywanie cudzych prac jako własne (m.in. strony internetowe),

d)     nagminne (częste) nieodrabianie prac domowych,  nieprzygotowywanie się do lekcji,

e)      inne niedozwolone działania wpływające na ocenę.

 1. Uczeń może poprawiać przewidywaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po spełnieniu następujących warunków:
 • 1) regularnie uczęszcza na zajęcia, również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne, jeżeli na takie został skierowany, a nieobecności ma usprawiedliwione,
 • 2) na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, jeżeli taki jest wymagany,
 • 3) systematycznie odrabia zadania domowe i przygotowuje się do lekcji,
 • 4) pisał wszystkie prace kontrolne, a w przypadku nieobecności lub uzyskania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, przystąpił do sprawdzianów poprawkowych,
 • 5) wywiązuje się na bieżąco z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki.
 1. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródsemestralnej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
  • 1) w terminie do 2 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanych śródsemestralnych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć pisemny wniosek do wychowawcy klasy o umożliwienie uczniowi poprawiania przewidywanej semestralnej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • 2) wniosek musi zawierać uzasadnienie informujące, że zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania wyższej oceny,
  • 3) wychowawca klasy wraz z nauczycielem przedmiotu, z którego ma być podwyższona ocena, następnego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku ustala, czy zostały spełnione warunki, umożliwiające uruchomienie dalszej procedury i sporządza notatkę,
  • 4) jeżeli warunki nie zostały spełnione, wychowawca klasy przekazuje dyrektorowi pismo odmowne z uzasadnieniem, dyrektor przygotowuje odpowiedź i przekazuje ją rodzicom,
  • 5) jeżeli warunki zostały spełnione, wychowawca klasy wraz z nauczycielem przedmiotu określają sposób poprawy przewidywanej oceny, termin poprawy, nie później niż na 3 dni przed klasyfikacją radą pedagogiczną, i powiadamiają o tym na piśmie ucznia i jego rodziców.
 2. Z odbytych czynności związanych z podwyższeniem oceny wychowawca klasy wraz z nauczycielem przedmiotu sporządzają protokół zawierający w szczególności:
  • 1) skład komisji,
  • 2) termin poprawy,
  • 3) pytania i zadania stanowiące załącznik do protokołu,
  • 4) ustaloną w wyniku poprawy ocenę.
 3. Ustalona w wyniku poprawy ocena nie może być niższa od oceny przewidywanej.
 4. Ustaloną w wyniku poprawy ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
 5. Istnieje możliwość poprawiania oceny tylko o jeden stopień.
 6. Dokumentację związaną z podwyższaniem oceny przechowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia, a następnie w archiwum do ukończenia szkoły przez ucznia.
 7. Sposoby poprawiania przewidywanych semestralnych, rocznych ocen klasyfikacyjnych:
  • 1) sprawdzian w formie pisemnej i ustnej z zakresu materiału wyznaczonego przez nauczyciela zajęć edukacyjnych, z których ma być podwyższona ocena, stopień trudności sprawdzianu winien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę, a uczeń do sprawdzianu może przystąpić tylko  raz,
  • 2) w przypadku plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego przede wszystkim wykonanie ćwiczeń praktycznych zleconych przez nauczyciela zajęć edukacyjnych, z których ma być podwyższona ocena, stopień trudności zadań winien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę.
 8. Uczeń może poprawiać o jedną ocenę przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli od klasyfikacji śródrocznej pracował nad sobą i poprawił swoje zachowanie.
 9. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  • 1) w terminie do 2 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o umożliwienie uczniowi poprawiania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • 2) wniosek musi zawierać uzasadnienie informujące, że zostały spełnione warunki przemawiające za podwyższeniem oceny,
  • 3) dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy, następnego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku ustalają, czy zostały spełnione warunki zawarte w ust 11, umożliwiające uruchomienie dalszej procedury i sporządzają notatkę,
  • 4) jeżeli warunki nie zostały spełnione, dyrektor szkoły przekazuje rodzicom pismo odmowne z uzasadnieniem,
  • 5) jeżeli warunki zostały spełnione, w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku, zostaje przeprowadzona rozmowa wychowawcy z uczniem i jego rodzicami w obecności dyrektora szkoły dotycząca spełnienia kryteriów na wskazaną ocenę,
  • 6) wychowawca klasy ustala nową ocenę lub pozostawia przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 10. Dokumentację związaną z podwyższaniem oceny przechowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia a następnie w archiwum do ukończenia szkoły przez ucznia.
 11. Niezłożenie wniosku o umożliwienie uczniowi poprawiania przewidywanej śródsemestralnej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w określonym terminie jest równoznaczne z przyjęciem przez ucznia i jego rodziców przewidywanych semestralnych, rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 

 

 • 73.
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego regulują odrębne przepisy.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauczania lub program nauki.
 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 7. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

 • 74.
 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Za średnią ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
 • 1) co najmniej  4,5 oraz co najmniej bardzo  dobrą ocenę zachowania promowany uczeń otrzymuje dyplom,
 • 2) za średnią ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych co  najmniej  4,9 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  promowany  uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 • 75.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 76.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  • 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  • 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych w przepisach oświatowych.
 6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 77.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
 • 1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 • 2) przystąpił do sprawdzianu.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Za średnią ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
  • 1) co najmniej  4,5 oraz co najmniej bardzo  dobrą ocenę zachowania  uczeń kończący szkołę otrzymuje dyplom,
  • 2) za średnią ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych co  najmniej  4,9 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania    uczeń kończący szkołę otrzymuje nagrodę rzeczową.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalania zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 78.

 1. Ocenianie zewnętrzne prowadzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w klasie VIII szkoły podstawowej przeprowadza sprawdzian, który ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 3. Zakres i zasady przeprowadzania sprawdzianu, zadania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 • 79.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 • 80.
 1. Projekty zmian w statucie opracowuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Łysowie.

Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna