Programu Bezpieczna+
Głównym założeniem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Minister Edukacji Narodowej wskazał następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

  •  zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  •  przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

Działania zrealizowane w naszej szkole w ramach programu „Bezpieczna+”

  1. Szkolenia dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa dzieci i dorosłych będących uczestnikami ruchu drogowego
  2. „Mediacje rówieśnicze w szkole”–warsztaty dla uczniów i nauczycieli
  3. Szkolenie dla rodziców i uczniów z cyberprzemocy
  4. Wyjazdy integracyjne połączone z grą terenową, dzięki którym zostały poszerzone umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.
  5. Turniej gier planszowych
  6. Konkurs na pracę plastyczną. "Stop agresji". Tematyką konkursu było przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją rówieśniczą powodowaną stereotypami i uprzedzeniami.
  7. Szkolny konkurs BRD – wiedza + tor sprawnościowy

Podsumowaniem tych wszystkich działań jest dzisiejsze spotkanie podczas którego podsumujemy wszystkie działania prowadzone w ramach programu „Bezpieczna+”. Uczniowie klas młodszych przygotowali przedstawienie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, młodzież z klas starszych zaprezentuje scenkę profilaktyczną o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.

Działania w ramach projektu wspierane były przez organizacje, instytucje   działające w środowisku lokalnym: Komendę Miejską Policji w Siedlcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim. Dziękujemy  za pomoc w realizacji działań z programu wszystkim współpracującym z nami instytucjom.

Wszystkie działania podejmowane w ramach programu są tak zaplanowane, aby ich realizacja mogła być kontynuowana w latach następnych.  Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne będą służyć również tym, którzy dopiero w przyszłości  staną się uczniami Zespołu Szkół w Łysowie. Zdobyte umiejętność i doświadczenie, szczególnie w zakresie budowania relacji interpersonalnych będą owocowały postawą szacunku  i tolerancji nie tylko w  jednym roku szkolnym, lecz przez całe życie.