Załącznik nr 2

do Zarządzenia NR XII/2021 z dnia 31.08.2021r.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące

w Szkole Podstawowej w Łysowie

w czasie epidemii COVID – 19

 

I. INFORMACJE OGÓLNE    

 1. Szkoła działa z zachowaniem reżimu sanitarnego według planu lekcji (tygodniowego rozkładu zajęć) w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020r.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji   w warunkach domowych.  
 3. Zostały wyznaczone wejścia/wyjścia do/ze szkoły:
 4. wejście od strony boiska – uczniowie szkoły i rodzice/ opiekunowie,
 5. wejście główne – pracownicy szkoły, interesanci.
 6. Przy wejściu umieszczono informację o obowiązku dezynfekcji i instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 7. Rodzice maja obowiązek zaopatrzyć dzieci w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz przestrzeni wspólnej przedszkola / szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani podać swój aktualny numer telefonu lub nr telefonu innych upoważnionych osób (np. pracodawca, sąsiad) w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.
 9. W szkole obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu społecznego (1,5m) lub zasłaniania ust i nosa pomiędzy wszystkimi pracownikami.
 10. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 11. Należy stosować obowiązujące ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Zaleca się zamiast używania środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

12. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

13. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły:
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły tylko przez osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 • W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • W szkole wyznacza się określoną strefę, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły zachowując następujące zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
 2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
 3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć. Zaleca się, aby uczniowie, którzy nie dojeżdżają, przychodzili do szkoły w godz. 750 – 810.
 • Uczniowie dowożeni autobusem PKS do szkoły obowiązani są podczas przejazdu stosować maseczki ochronne – osłona ust i nosa.
 • Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
 • Do budynku szkoły należy wchodzić wejściem od strony boiska, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu dezynfekującego, znajdującego się przy wejściu do szkoły.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika szkoły u dziecka objawów chorobowych (np. temperatura 38 stopni C) sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 • Placówka jest wyposażona w termometr bezdotykowy, stosowany w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik szkoły może wykonać pomiar temperatury ciała dziecka.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (np. temperatura powyżej 38 stopni C) należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) lub wyznaczonym miejscu, gdzie będzie zapewnione min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.
 • Zaleca się częsty pobyt na świeżym powietrzu, korzystanie z boiska szkolnego i przedszkolnego placu zabaw.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
 • Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które przechowuje na swoim stoliku lub w szafce. Dzieci nie mogą wymienić się przyborami szkolnymi miedzy sobą.
 • Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
 • Każda klasa posiada wyznaczoną stałą salę, w której będą odbywały się lekcje, z wyjątkiem wychowania fizycznego i zajęć informatycznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę klasopracowni.
 • Uczniowie podczas przerw przebywają na korytarzu w pobliżu pracowni, w której mają lekcję.
 • Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych a także korzystanie ze stołówki szkolnej zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
 • Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny. W miarę możliwości zaleca się unikać kontaktu  z uczniami z innych klas.
 • Sale lekcyjne, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze), należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę i w czasie przerwy (w razie potrzeby w czasie zajęć), a także w dni wolne od zajęć.
 • Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Nauczyciel w klasach I – III może organizować przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
 1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
 2. do zakrywania ust i nosa;
 3. do nieprzekraczania obowiązujących wyznaczonych stref bezpieczeństwa, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
 • Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel.
 • W przypadku zauważenia u ucznia, dziecka lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym (po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).
 • W celu ograniczenia przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi szkoły.
 • Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce.

22) W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

 1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 3. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 4. w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 5. w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.

23) Funkcjonowanie w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi:

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką,

- zasady funkcjonowania ucznia ustali wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka.

24) Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

 1. Sala gimnastyczna:
 • W sali gimnastycznej należy zachować dystans społeczny między uczniami.
 • W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego zaleca się ograniczenie gier i zadań, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 • Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 • Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Wychowawca oraz nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.
 1. Przebieralnia:

- w przebieralni mogą przebywać nie więcej niż 3 osoby jednocześnie.

 1. Szatnia
 • Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
 • Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania  z szatni szkolnej.
 • W szatni należy zachować dystans społeczny, jeśli to niemożliwe - obowiązuje zakładanie maseczki.
 • W miarę możliwości, osoby niedojeżdżające, przebywają w szatni w godz. 750 – 810.
 • Należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
 1. Boisko szkolne
 • Przy sprzyjających warunkach pogodowych zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu; dotyczy to też zajęć z poszczególnych przedmiotów.
 • Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych tylko i wyłącznie dla uczniów podczas trwania zajęć szkolnych.
 • Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 • Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na boisku urządzeń.
 • Boisko jest ogólnodostępne po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole.
 • Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
 • Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 • Uczniowie klas I – III po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 • Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych    z   działalnością szkoły.

 

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem               do dezynfekcji rąk.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
 4. częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
 5. ochrona podczas kichania i kaszlu;
 6. unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (nie dotyczy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- jednak zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • Rodzice:
 1. zobowiązani są do przyprowadzania/wysyłania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 2. powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części     na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;
 3. zakazuje się wysyłania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś   na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);
 • W drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 • Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 • Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.
 • W komunikacji z pracownikami szkoły należy korzystać z telefonów lub dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych.
 • Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w obszarze wyznaczonym (wejście główne szkoły), obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

 

 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ                                                                                                                  
 1. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci dojeżdżające, następnie rodziców pracujących i w innych uzasadnionych sytuacjach.
 2. Opiekunowie jako pierwsi wchodzą do świetlicy.
 3. Opiekun i uczniowie przy wejściem do świetlicy dezynfekują ręce.
 4. Opiekun przypomina o ogólnych zasadach zachowania się na świetlicy.
 5. Nauczyciel usadza uczniów klasami przy stolikach.
 6. Uczniowie zachowują między sobą bezpieczny dystans.
 7. Powierzchnie stolików, krzeseł są codziennie dezynfekowane.
 8. Opiekun uczula uczniów na bezpieczeństwo oraz zachowanie reżimu sanitarnego.
 9. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów.
 10. Dzieci nie przynoszą do świetlicy swoich zabawek.
 11. Uczniowie nie korzystają z gier planszowych, czasopism – korzystają tylko z materiałów przygotowanych przez nauczyciela.
 12. Jeżeli to możliwe opiekun organizuje zajęcia na świeżym powietrzu.
 13. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Rodzic odbierający dziecko nie wchodzi na świetlicę, odbiera dziecko przy drzwiach wyjściowych.
 15. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu oraz niezwłocznie powiadomić dyrektora i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 

 1. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny.

 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do placówki.
 • W bibliotece może przebywać tylko nauczyciel bibliotekarz.
 • Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 • Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów telefonicznie tel. 25 64 127 28 lub środkami komunikacji elektronicznej        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 • Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik szkoły.
 • Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz.
 • Wypożyczanie zbiorów biblioteki przez czytelnika niebędącego uczniem Szkoły odbywa się wyłącznie w przestrzeni przy drzwiach wejściowych do placówki.

4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 • Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami szkoły i innymi osobami korzystającymi z biblioteki.
 • Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni (kwarantanna).

 

VII.        HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 2. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 3. Osoby trzecie w tym rodzice dzieci , które wchodzą do szkoły , dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. W pomieszczeniach sanitarno higienicznych umieszczono instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Na terenie szkoły/przedszkola zapewnia się pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek lub rękawic jednorazowych.
 6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 7. Prowadzi się rejestr codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 10. Na bieżąco należy przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń sanitarnohigienicznych.
 11. Na terenie szkoły przy wyjściach na zewnątrz (wejście główne, wejście od strony boiska) umieszczono kosze przeznaczone wyłącznie do wyrzucania maseczek, rękawic lub innych środków ochrony osobistej.
 12. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 13. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 

 

VIII.    ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, m. in. zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – używanie środków ochrony osobistej (kucharki przyłbice).
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 3. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min.60%).
 4. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 5. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 6. Korzystanie z posiłków odbywa się na stołówce szkolnej w trybie zmianowym:
 7. klasy I – III w czasie ustalonej z nauczycielem przerwy, ( grupa uczniów z danej klasy – odstęp – grupa uczniów z kolejnej klasy),
 8. klasy IV – VI w czasie przerwy planowej ( 1055 - 1210),
 9. klasy VII – VIII w czasie przerwy planowej (godz. 1155 – 1210 ).
 10. Przed wejściem na stołówkę w celu spożycia posiłku należy umyć lub zdezynfekować ręce      (pojemnik z płynem przy wejściu na świetlicę).
 11. Po każdej grupie obiadowej następuje czyszczenie i dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł.
 12. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 13. Na stolikach nie należy stawiać dodatków ( np. sztućce w pojemnikach, serwetki).
 14. Na stołówce nie stosuje się samoobsługi. Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną.
 15. Dla każdego ucznia indywidualnie rozkłada się serwetkę zawierającą sztućce, owoce oraz przyporządkowuje się szklankę z napojem.

 

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                              U PRACOWNKÓW SZKOŁY
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Pracowników szkoły poinstruowano, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. W przypadku wątpliwości należy zawsze zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieujętych w niniejszych procedurach obowiązują przepisy ogólnie obowiązujące.