mko

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    REGULAMIN SZESNASTEGO MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Organizator: Zespół Szkół w Łysowie, Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach

 

PRZEBIEG  KONKURSU – ZASADY  OGÓLNE                                                                                                                                                    

Konkurs jest dwustopniowy:

I  stopień (szkolny)

II stopień (finał międzygminny)

 • W konkursie udział biorą uczniowie w kategoriach: klasy I – III, klasy IV – VI szkoły podstawowej,  klasy VII oraz  II, III gimnazjum.
 • Komisje szkolne wyłaniają po 3 uczniów z każdej kategorii, którzy najlepiej napisali dyktando w konkursach szkolnych (wg własnych regulaminów).
 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gmin: Korczew, Przesmyki, Paprotnia oraz innych zaproszonych szkół.
 • W finale konkursu uczniowie będą pisać dyktando przygotowane przez pracowników Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział  w Siedlcach.
 • Decyzje Komisji Konkursu Ortograficznego dotyczące progów kwalifikacyjnych poszczególnych stopni oraz oceny prac są ostateczne i nie podlegają ocenianiu.
 • Organizator konkursu przewiduje dla finalistów nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii konkursu.
 • Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
 • Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

I  STOPIEŃ  (SZKOLNY)

 • Stopień szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
 • Szkolna Komisja Konkursowa w terminie do 11 maja 2018 roku przesyła do Zespołu Szkół w Łysowie protokół z przeprowadzonego stopnia szkolnego.
 • Protokół i lista uczniów stanowią podstawę zakwalifikowania uczniów do finału.

II  STOPIEŃ  ( FINAŁ MIĘDZYGMINNY)

 •  17 maja  2018 r.     w Zespole Szkół w Łysowie

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na  wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby dokumentowania bieżącej działalności  szkoły, w materiałach promocyjnych oraz umieszczeniem ich na stronie internetowej.

ORGANIZATORZY